Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zapraszamy na jednodniowe (8 godzin zegarowych) szkolenie z tematyki związanej ze zjawiskiem chemsexu.

Szkolenie skierowane jest do terapeutów i terapeutek, terapeutów i terapeutek uzależnień, seksuolożek i seksuologów, pracowników Punktów Konsultacyjno – Diagnostycznych i innych osób zawodowo zajmujących się  problematyką narkotyków.

Szkolenie odbędzie się w formie online. Do wyboru są dwie daty: 24 października i 28 listopada.

Zapisy i pytania prosimy kierować na adres mailowy: [email protected]

ramowy plan szkolenia:

9:00 – 9:15 – Powitanie, cele szkolenia i zasady pracy
9.15 – 10.30 – Diagnoza zespołu uzależnienia
10.30 – 10.45 – Przerwa
10.45 – 11.30 – Fazy i mechanizmy uzależnienia
11.45 – 12:15 – Co to jest ChemSex i jego rozpowszechnienie
12:15 – 12:30 – Przerwa
12:30 – 13:30 – Substancje używane podczas ChemSex, dopalacze, język użytkowników
13:30 – 14.00 – Model syntoniczny i jego wpływ na podejmowanie ChemSex przez MSM
14.00 – 14:15 – Przerwa
14:15 – 15:10 – Zagrożenia związane z ChemSex i ich wpływ na zdrowie populacji MSM
15:10 – 15.45 – Kompetencje kulturowe niezbędne do pracy z populacją MSM; Eksperymentowanie, używanie problemowe/ szkodliwe i uzależnienie
15.45 – 16:00 – Przerwa
16:00 – 16:40 – Motywacja do podjęcia leczenia. Dialog Motywujący i jego zastosowanie w pracy z osobami używającymi problemowo/ szkodliwie Chemsex (dla realizatorów programów profilaktycznych i pracowników PKD) oraz Potrzeby użytkowników ChemSex w terapii uzależnień (dla terapeutów uzależnień).
16:40 – 16:50 – Narzędzia wspierające pracę z użytkownikami ChemSex
16:50 – 17.00 – Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

trener

Michał Pawlęga – specjalista ds. zdrowia MSM w Społecznym Komitecie ds. AIDS, pracownik Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego wykonującego badania w kierunku HIV i HCV. Student studiów „Seksuologia kliniczna” w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicz w Poznaniu. Współpracownik Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w zakresie zdrowia LGBT+, realizator wielu projektów promocji zdrowia skierowanych do społeczności LGBT+ i projektów badawczych dotyczących zdrowia MSM. Pomysłodawca pierwszego w Polsce projektu skierowanego wyłącznie do populacji MSM, dotyczącego zjawiska ChemSex pn. #cojestbrane. Członek Eurasian Harm Reduction Network, Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS i European AIDS Clinical Society.

czym jest chemsex?

Chemsex to zachowanie polegające na zaplanowanym przyjmowaniu narkotyków lub nowych substancji narkotycznych celem podejmowania pod ich wpływem kontaktów seksualnych. Użytkownicy (w przeważającej większości osoby należące do populacji MSM – mężczyźni mający stosunki seksualne z mężczyznami) wykorzystują̨ do tego narkotyki stymulujące (substancje legalne i nielegalne), które jednocześnie zwiększają̨ napięcie seksualne i przedłużają̨ czas stosunku. Najczęściej do nawiązania kontaktu między osobami podejmującymi Chemsex dochodzi z wykorzystaniem aplikacji na smartfony, rzadziej w klubach i innych miejscach rozrywki. Zjawisko to zidentyfikowano po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii w 2010 roku, a w Polsce w 2013 roku. Jak wynika z obserwacji prowadzonych w Punkcie Konsultacyjno – Diagnostycznych wykonującym badania w kierunku HIV (dalej: PKD) na terenie Poznania oraz z danych zebranych z programów profilaktycznych i programów terapii uzależnień działających w Poznaniu, a także w ramach badania wykonywanego przez wnioskodawcę na zlecenie Państwowego Zakładu Higieny – w ciągu ostatnich 3 lat zjawisko to gwałtownie narasta.

ChemSex jest związany z pozostającymi ze sobą̨ w syndemii podejmowaniem kontaktów seksualnych, wykorzystaniem aplikacji na smartfony i używaniem narkotyków. Dla wielu użytkowników nie musi być ono problemowe, jednak w przypadku gdy staje się̨ryzykowne, łączy w sobie jednocześnie problemowe zachowania behawioralne i przyjmowanie substancji. Na podstawie szacunków własnych i badań szacuje się̨, że w Polsce mieszka około 18 000 osób, które używają problemowo lub są uzależnione do ChemSex, zaś w Poznaniu ich liczbę̨ szacuje się̨ na około 1 125 osób.

Na terenie Poznania istnieją działania skierowane do osób używających, używających problemowo lub uzależnionych od kontaktów seksualnych, aplikacji internetowych/ Internetu i narkotyków, jednak nie są one przygotowane do pomocy osobom uzależnionym od nowego zjawiska ChemSex. W szczególności realizowane działania nie uwzględniają̨ specyficznych potrzeb użytkowników – syndemii czynników behawioralnych i chemicznych, czynników chroniących i czynników ryzyka, powiazania pomiędzy problemowym używaniem narkotyków i podejmowaniem aktywności seksualnej oraz związanymi z tym wzorcami używania, a także podstawowej wiedzy kulturowej dotyczącej pracy z osobami ze społeczności MSM. Wpływ na tę sytuację ma niewielkie doświadczenie i wiedza dotycząca ChemSex wśród osób realizujących działania pomocowe oraz brak jakiejkolwiek oferty umożliwiającej im nabycie tych umiejętności na terenie kraju.

charakterystyka problemowych użytkowników ChemSex

To co odróżnia grupę̨ użytkowników ChemSex od innych osób używających problemowo seksu, aplikacji i narkotyków:

  • ich stosunkowo wysoki status społeczny – są̨ to osoby tzw. wysoko funkcjonujące, posiadające stałe źródła dochodów oraz wiek,
  • wiek – jak wynika z szacunków pochodzących w Wielkiej Brytanii ponad 60% osób identyfikowanych jako użytkownicy ChemSex w tej formie ma powyżej 30 lat,
  • status HIV – jak wynika z szacunków pochodzących z Wielkiej Brytanii ponad 2/3 użytkowników ChemSex jest zakażone HIV,
  • nieidentyfikowanie się̨ (co wynika ze subiektywnie postrzeganego zjawiska stygmatyzacji ze względu na orientację seksualną/ podejmowane kontakty seksualne) jako potencjalni klienci tradycyjnych serwisów pomocowych dla osób używających i nadużywających,
  • występowanie syndemii związanej z podejmowanymi w powiązaniu ze sobą̨ kontaktami seksualnymi, używaniem aplikacji internetowych i pornografii oraz narkotyków, wzmocnionej zagrożeniem stygmatyzacją ze względu na orientację seksualną oraz zakażenie HIV.

znajomość zjawiska ChemSex przez specjalistów

O ile na terenie Poznania zdarzają się oferty profilaktyczne i pomocowych skierowanych do osób używających, używających problemowo lub uzależnionych od kontaktów seksualnych, aplikacji internetowych/ Internetu i narkotyków, nie są̨ one adekwatne do potrzeb użytkowników ChemSex. Nie uwzględniają̨ one specyficznych potrzeb tej grupy – wzajemnej syndemii czynników behawioralnych i chemicznych, czynników chroniących i czynników ryzyka odnoszących się̨ do homoseksualnej orientacji, kluczowego znaczenia w ChemSex związanego z problemowym podejmowaniem aktywności seksualnej i związanymi z tym wzorcami oraz podstawowej wiedzy kulturowej dotyczącej pracy z osobami ze społeczności MSM. Wpływ na tę sytuację ma niewielkie doświadczenie i wiedza dotycząca ChemSex wśród osób realizujących te działania (do udzielenia skutecznej pomocy konieczne jest posiadanie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej uzależnień chemicznych i behawioralnych, redukcji szkód, seksualności człowieka) oraz brak jakiejkolwiek oferty umożliwiającej im nabycie tej umiejętności na terenie kraju. Projekt odpowiada na wskazane powyżej niedostatki i pozwoli specjalistom zajmującym się zawodowo problemem narkomanii nabyć lub uzupełnić wiedzę z ważnego i nowego tematu.

organizator szkolenia

Grupa Stonewall to wielkopolska organizacja walcząca o prawa osób LGBT+. Grupa działa od 2015 roku w sferze rzeczniczej, edukacyjnej, interwencyjnej, kulturalnej i zdrowotnej. Flagowym elementem działalności jest festiwal Poznań Pride Week (w ramach 5 edycji zrealizowaliśmy kilkaset wydarzeń), którego zwieńczeniem jest Marsz Równości (w 2019 r. wzięło w nim udział 13 000 os.).

Pomagamy osobom LGBT+ i ich rodzinom. Od ponad 4 lat współpracujemy z kadrą 6 terapeutek/ów świadczących konsultacje psychologiczne, z których skorzystało już ok. 230 niepowtarzalnych osób. Prowadzimy 5 grup wsparcia dla: młodzieży, osób trans, rodzin osób LGBT+, osób biseksualnych i osób LGBT+ z Ukrainy.

Udzielamy wsparcia prawnego osobom LGBT+, często będącym ofiarami przestępstw z nienawiści; od 2016 r. udzieliliśmy kilkaset godzin wsparcia, polegającego również na reprezentacji klienta/tki.

W Lokum Stonewall testujemy za darmo na HIV, HCV i kiłę (skorzystało już kilkadziesiąt os.).

Szkolimy firmy z tematów antydyskryminacji (np. Allegro, OLX, Franklin Templeton, Canal+). Jesienią rozpoczynamy projekt finansowany przez M. Poznań skierowany do nauczycieli i pedagogów – polega na organizacji warsztatów w zakresie wiedzy o homofobii, transfobii i działaniach antydyskryminacyjnych dot. orientacji psychoseksualnej i tożsamości płciowej.

Uruchomiliśmy Stonewall TV – na kanale YouTube prezentujemy filmy dotyczące m.in. zdrowia seksualnego i psychicznego.

W okresie wrzesień – grudzień 2019 r. Grupa Stonewall zrealizowała w ramach umowy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny projekt badawczy pt.: “ChemSex Polska – ogólnopolskie badanie dotyczące zjawiska ChemSex w populacji MSM”, w ramach której odpowiedzialna jest za przeprowadzenie przekrojowych badań 50 uczestników projektu.

dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania