Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zapraszamy nauczycieli, nauczycielki, pedagogów i pedagożki pracujących z młodzieżą na terenie Poznania na serię bezpłatnych szkoleń antydyskryminacyjnych z zagadnień związanych z homofobią i transfobią. Szkolenia wyposażą osoby uczestniczące w wiedzę niezbędną do lepszego zrozumienia problemów, z jakimi boryka się młodzież LGBT+.

Link do formularza zgłoszeniowego znajduje się na końcu strony.

grupa docelowa:

  • pedagodzy i pedagożki szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
  • osoby pracujące w poznańskich szkołach, zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji z zakresu wiedzy na temat prawnych aspektów związanych z orientacją psychoseksualną i tożsamością płciową oraz umiejętnością wdrażania działań antydyskryminacyjnych związanych z homofobią i transfobią;
  • nauczyciele i nauczycielki szkół podstawowych i ponadpodstawowych, uczący w poznańskich szkołach, zainteresowani podnoszeniem kwalifikacji z zakresu wiedzy na temat prawnych aspektów związanych z orientacją psychoseksualną i tożsamością płciową oraz umiejętnością wdrażania działań antydyskryminacyjnych związanych z homofobią i transfobią;

1. szkolenie “Homofobia i jej konsekwencje dla dzieci i młodzieży. Metody przeciwdziałania na terenie szkoły.”

  • 5 grup po 10 osób
  • czas trwania: 8 h
  • daty: 6.10, 10.10, 23.10, 5.11, 19.11

Szkolenie skupia się aspekcie orientacji psychoseksualnej oraz tożsamości płciowej, jako jednej z głównych przesłanek dyskryminacyjnych, które występują w szkołach, Skupia się nie tylko na wyjaśnieniu pojęć związanych z tą tematyką, ale także ukazuje historię ruchów emancypacyjnych społeczności LGBT+ w różnych krajach.Przedstawia również wyniki badań prowadzonych przez polskie organizacje pozarządowe na temat przemocy motywowanej homofobią. Omawia koncepcję stresu mniejszościowego, by wyjaśnić większe nasilenie psychopatologii i częstsze podejmowanie prób samobójczych przez młodzież LGBT+ w porównaniu z heteroseksualnymi rówieśnikami. Szkolenie zawiera również ćwiczenia, które pozwolą wypracować skuteczne metody przeciwdziałaniu homofobii na ternie szkoły.

2. szkolenie “Warsztat antydyskryminacyjny ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w placówkach oświatowych.”

  • 5 grup po 10 osób
  • czas trwania: 8 h
  • daty: 13.10, 31.10, 6.11, 26.11, 28.11

Szkolenie jest okazją do zapoznania się z metodami edukacji antydyskryminacyjnej. Odpowiedzią na kluczowe wyzwania związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na różne przesłanki. Prezentuje narzędzia radzenia sobie z nierównym traktowaniem na różnych poziomach – na poziomie całej szkoły, w relacjach pomiędzy nauczycielem/nauczycielką a klasą oraz w relacjach indywidualnych z uczniami doświadczającymi dyskryminacji. Ćwiczenia będą okazją do zaplanowania działań antydyskryminacyjnych skierowanych do społeczności szkolnych. Edukacja antydyskryminacyjna zawiera cztery podstawowe komponenty: a) rozwija wiedzę na temat mechanizmów dyskryminacji i wykluczenia, b) buduje kompetencje przeciwdziałania dyskryminacji, c) rozwija wiedzę na temat grup dyskryminowanych oraz ruchów emancypacyjnych, d) wzmacnia grupy i osoby dyskryminowane i wykluczone na zasadach włączania i upodmiotowienia. W edukacji antydyskryminacyjnej w pierwszej kolejności zwraca się uwagę na wiedzę na temat dyskryminowanych grup oraz mechanizmów dyskryminacji, ponieważ stereotypy i uprzedzenia w dużej mierze wynikają z niewiedzy oraz powtarzania obiegowych, często fałszywych, opinii na temat różnych grup mniejszościowych.

3. wykład “Przeciwdziałanie homofobii oraz transfobii szkolnej w świetle prawa polskiego i międzynarodowego.”

Szczegółowe informacje o wykładzie zostaną podane w późniejszym terminie.

informacje o prowadzących

Magda Szewciów – Trenerka antydyskryminacyjna, certyfikowana trenerka samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt WenDo. Jako trenerka zajmuje się edukacją/wsparciem eksperckim z zakresu różnorodności, równości płci, dostępności usług dla osób z różnym stopniem sprawności a także przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji ze względu na różne cechy tożsamości. Towarzyszy organizacjom i instytucjom w procesach związanych z innowacjami społecznymi i projektowaniu działań/zmian. Ukończyła m.in. Kurs Trenerski w Szkole Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, Akademię Treningu WenDo, Szkołę Dramy Stosowanej I Stopnia, Akademię Trenerów i Działaczy Antydyskryminacyjnych, Kurs Moderatora Design Thinking, Studia podyplomowe Zarządzanie Innowacją SWPS, Szkołę Gender Mainstreaming IBL PAN oraz szereg kursów i szkoleń z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji. 

Jarosław Skupiński – Ukończył studia magisterskie z zakresu Psychologii w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe z Zarządzania Zasobami Ludzkimi o specjalności Menedżer HR w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując w międzynarodowych organizacjach. Obecnie zajmuje stanowisko Menedżera HR w branży farmaceutycznej kierując zespołem projektowym wspierającym nową inwestycję. Odpowiada za wsparcie dyrektora i menedżerów, wdrożenie strategii rekrutacji, employer branding oraz onboarding oraz za wdrożenie globalnych polityk HR. W Grupie Stonewall zajmuje się prowadzeniem szkoleń i spotkań dla firm w obszarze Diversity & Inclusion.

kliknij tutaj, aby się zapisać

dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania