SKLEP

W lokalu Nowego Lokum Stonewall prowadzony jest monitoring wizyjny (CCTV) (dalej „Obiekt”)

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Grupa Stonewall, ul. Święty Marcin 80/82 lok. 341, 61-809 Poznań, email: kontakt@grupa-stonewall.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienie bezpieczeństwa w obszarze objętym
  monitoringiem wizyjnym, ochrona mienia oraz zapobieganie sytuacjom mogącym skutkować utratą
  informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Stowarzyszenie na szkodę na postawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust 1 pkt f) RODO)
 3. Prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest konieczność zapewnia bezpieczeństwa
  osobom oraz mieniu znajdującemu się w obszarze objętym monitoringiem, jak również zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłyby narazić administratora danych na szkodę.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 1 miesiąca od dnia nagrania, po upływie tego
  terminu zostaną automatycznie nadpisane. Dokładny czas przechowywania uzależniony jest od ilości
  zdarzeń i pojemności dysku rejestratora.
 5. Dane z systemu monitoringu wizyjnego mogą być udostępnione wyłącznie uprawnionym organom w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia zdarzenia zagrażającemu bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu osób a także niszczeniu i kradzieży mienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Dane z monitoringu wizyjnego mogą być również udostępnione osobie trzeciej, która wykaże swój interes prawny, co do otrzymania zapisu. Zapis udostępniany jest na wniosek osoby/organu zgodnie z przyjętą u administratora procedurą. W powyższych przypadkach dane mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż to wskazano w ust. 4. Dane z monitoringu wizyjnego mogą posłużyć jako materiał dowodowy i w związku z tym mogą być przechowywane przez okres niezbędny do wyjaśnienia mających miejsce incydentów lub też zakończenia ewentualnie toczących się postępowań. Dane osobowe są udostępniane firmie świadczącej usługi konserwacji i administrowania systemem monitoringu wizyjnego.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnym do wejścia na teren Obiektu.
 7. Posiadasz prawo wglądu swoich danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Prawo osoby do
  wglądu może zostać ograniczone w uzasadnionych przypadkach takich jak ochrona danych osobowych innych osób objętych w obszarze monitoringu lub dochodzenie roszczeń i prowadzenie postępowań przez organy uprawnione przepisami prawa.
 8. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO)
 9. Przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 10. Szczegółowe informacje na temat sposobu skorzystanie z Twoich praw dostępne są na stronie
  internetowej Stowarzyszenia.