WSPARCIE

W Centrum Stonewall możesz skorzystać ze wsparcia indywidualnego lub w ramach grupy tematycznej. 
Udzielamy wsparcia indywidualnego, nakierowanego na młodzież, rodziców osób LGBT+ oraz osoby trans.

Rozwiń zakładkę wsparcie, aby przejść do konkretnej grupy!

POZNAJ GRONO NASZYCH EKSPERTEK I EKSPERTÓW 

Agnieszka Frączek

Terapeutka w trakcie certyfikacji w krakowskim Centrum Terapii i Counsellingu Gestalt, prowadzi terapię indywidualną
z osobami przeżywającymi trudności życiowe oraz będącymi
w kryzysie emocjonalnym. Jednym z obszarów jej działań jest praca z osobami LGBT+. W Grupie Stonewall prowadzi grupy spotkaniowe dla rodziców osób nieheteronormatywnych. Swoją pracę poddaje superwizji*.

@: agnieszka-fraczek@gazeta.pl
tel.: +48 513 122 577

Tomasz Juńczyk

Psycholog i psychoterapeuta pracujący w nurcie systemowym
i narracyjnym. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych
i młodzieży, psychoterapię grupową oraz szkolenia. Ukończył 4-letnią szkołę terapeutyczną, certyfikowaną przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Pracuje pod stałą superwizją*.

@: t.junczyk@pracowniarozwoju.org
tel.: +48 608 453 021
 

Joanna Cynkutis

Absolwentka kierunku psychologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu z ukończonymi specjalnościami: psychoterapia i seksuologia kliniczna. Od 2016 roku kontynuuje naukę na podyplomowych studiach psychoterapeutycznych w Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej w Sopocie. Obecnie pracuje w poradni jako psycholog, psychoterapeutka oraz w prywatnym gabinecie Pracowni Psyche w Poznaniu. W ramach współpracy z Grupą Stonewall prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób LGBT+ oraz grupę samorozwojową Hangar. Oferuje pomoc osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, potrzebującym zmiany, rozwoju oraz lepszego zrozumienia samego siebie. Swoją pracę poddaje superwizji*

@: joannacynkutis@gmail.com
tel.: +48 504 563 485

 

Monika Puszyk

Psycholog, certyfikowana terapeutka traumy metodą Somatic Experiencing® (Somatic Experiencing Practitioner, SEP), seksuolog w procesie certyfikacji. Absolwentka studiów podyplomowych „Seksuologia kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia”, ukończyła również m.in. „Trening ponownej oceny i restrukturyzacji postaw wobec seksualności” oraz szkolenia w obszarze seksualności i genderu w terapii par i rodzin. Obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Udziela wsparcia psychologiczno-seksuologicznego w podejściu systemowo-narracyjnym, włączając elementy pracy z ciałem. Swoją pracę poddaje superwizji*

@: mpuszyk@gmail.com
tel.: +48 518 526 543

Jowita Wycisk

Psycholożka, ma doświadczenie w pracy z osobami LGB. Na co dzień prowadzi badania i zajęcia dydaktyczne w Instytucie Psychologii UAM. W ramach dyżurów Stowarzyszenia prowadzi konsultacje indywidualne na temat coming outu dla osób nieheteroseksualnych i ich rodzin (rodziców, rodzeństwa, dorosłych dzieci). Pracuje w oparciu o analizę transakcyjną i podejście systemowe, swoją pracę poddaje superwizji*.

@: jowita.wycisk@grupa-stonewall.pl
tel.: +48 609 994 329

Paweł Ziemba

Coach działający w Wielkopolskim Stowarzyszeniu Coachingu, W pracy indywidualnej specjalizuje się w budowaniu poczucia własnej wartości, pomocy w trudnych życiowych decyzjach, takich jak np. coming out. Pracuje w modelu koaktywnym, wykorzystując różne narzędzia dostosowane do potencjału klienta. Swoja pracę poddaje superwizji*.

@: pawel.ziemba@grupa-stonewall.pl
tel.: +48 602 351 141

Justyna Kiraga

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu (specjalności: psychologia kliniczna, seksuologia kliniczna). Jest absolwentką studiów podyplomowych „Seksuologia kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia”. Odbyła staż kliniczny w Ośrodku Terapii Psychiatrycznej i Psychologicznej „AMONARIA” w Poznaniu oraz w Regionalnym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu. Uczestniczyła w licznych kursach z zakresu edukacji seksualnej
i seksuologii, np. „SAR: Sexual Attitude Reassessment and Restructuring” prowadzonych przez SexCouchU Dr Patti Britton PhD; „Przemilczane „S” oraz pomijane „G” czyli Seksualność i Gender
w pomocy psychologicznej”, czy rocznym cyklu specjalistycznych szkoleń w ramach projektu „Lokalne działania przeciwdziałające dyskryminacji osób LGBT” organizowanych przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc
w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych. Obecnie szkoli się
w nurcie Analizy Transakcyjnej i Terapii Systemowej. Udziela konsultacji psychologicznych, prowadzi poradnictwo seksuologiczne, warsztaty antydyskryminacyjne i zajęcia edukacji seksualnej. Specjalizuje się
w pracy na rzecz mniejszości społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek płci, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej. Swoją pracę poddaje superwizji.

@: justyna.kiraga@gmail.com
tel.: +48 601 809 063

Kamil Gulik

psycholog, w trakcie kształcenia terapeutycznego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Ukończył kurs podstawowy terapii systemowej oraz wiele pojedynczych szkoleń doskonalących kompetencje zawodowe psychologów i terapeutów, prowadzonych w nurcie systemowym i narracyjnym w Instytucie Pomocy Profesjonalnej. W ramach współpracy z Grupą Stonewall współprowadzi grupę wsparcia dla osób transpłciowych KOKON, grupę rozwojową dla młodzieży LGBT+ HANGAR oraz konsultacje psychologiczne.

@: kamilrgulik@gmail.com
tel.: +48 881 721 049
*superwizja - to forma kontroli pracy psychoterapeutycznej, której dobrowolnie poddaje się terapeuta na cyklicznych spotkaniach. Jest standardem profesjonalnej terapii, gwarantem bezpieczeństwa i skuteczności procesu terapii. Superwizor przygląda się procesowi pracy superwizowanego terapeuty i dzieli się z nim swoimi spostrzeżeniami, aby zwiększyć efektywność pracy terapeuty. W procesie superwizji terapeuta zachowuje pełną anonimowość swojego klienta, nie ujawniając żadnych danych osobowych.