STORE

Lokum Stonewall

Lokum Stonewall

Official Stonewall Group drink bar located at Fredry 7 in Poznań.

New Lokum Stonewall

Official drink bar bearing the logo of the Stonewall Group Association. A place for meetings and events of a socio-cultural nature. Established in 2019, it quickly became one of the most important points on the rainbow map of Poznań. Visited by crowds every day, it is also an obligatory stop on the route of many tourists.

The mission of LOKUM Stonewall is integration, animation and direct educational impact on the surrounding reality. This is helped by the location of the bar on Fredry Street. In cooperation with the Poznań City Hall and the implementation of projects such as the Queer Community Center, we care for the development of the culture of the LGBT+ community.

Lokum Stonewall - Twoja Stara

The most important event in the LOKUM Stonewall calendar is the annual Poznań Pride Week festival held at the turn of June and July, when it becomes a festival club for thousands of people coming to Poznań. It is in front of the LOKUM that the second largest equality parade in Poland passes. It is here that the pre-march “SOHO” street event takes place and the protests of the Poznań LGBT+ community on important social issues take place.

In the summer season, there is also an atmospheric garden next to the premises. Part of the income of the premises supports the statutory activities of the Stonewall Group Association.

Big Lokum

3 levels and a large, internal, covered garden. The music club operated under the name of the Stonewall Group, located on the same street as the drink bar of the association, is its complement and a brotherly project.

The club was founded in July 2021. Operating five days a week, it creates a safe space for party people and a stage for queer artists and artists who can be found here at every turn. On the BERLIN stage (level +1) you can admire and applaud drag queens, drag kings, people dealing with burlesque, voguing and other queer-related arts. So far, nearly 160 performers and performers from Poland and abroad have performed with us.

Poznan Lokum Stonewall

Lokum Stonewall

Nowe Lokum Stonewall

Oficjalny drink bar i klub Grupy Stonewall zlokalizowany przy Fredry 7 w Poznaniu.

Nowe Lokum Stonewall

Oficjalny drink bar firmowany logo Stowarzyszenia Grupa Stonewall. Miejsce spotkań i wydarzeń o charakterze społeczno-kulturalnym. Powstałe w 2019 roku szybko stało się jednym z najważniejszych punktów na tęczowej mapie Poznania. Codziennie tłumnie odwiedzane przez lokalsów jest też obowiązkowym przystankiem na trasie niejednego turysty. 

Misja LOKUM Stonewall to integracja, animacja i bezpośrednie oddziaływanie edukacyjne na otaczającą rzeczywistość. Przy współpracy z Urzędem Miasta Poznań i realizacji projektów takich jak Queerowy Dom Kultury dbamy o rozwój kultury społeczności LGBT+.

Lokum Stonewall - Twoja Stara

Najważniejszym wydarzeniem w kalendarzu LOKUM Stonewall jest coroczny festiwal Poznań Pride Week odbywający się na przełomie czerwca i lipca, kiedy to staje się ono klubem festiwalowym dla tysięcy osób zjeżdżających do Poznania. To przed LOKUM przechodzi druga największa w Polsce parada równości. To tutaj odbywa się przedmarszowa impreza uliczna “SOHO” i odbywają się protesty poznańskiej społeczności LGBT+ w ważnych społecznie sprawach.

W sezonie letnim przy lokalu działa też klimatyczny ogródek. Dochód lokalu wspiera statutowe działania Stowarzyszenia Grupa Stonewall.

Duże Lokum

3 poziomy i duży, wewnętrzny, zadaszony ogród. Klub muzyczny prowadzony pod szyldem Grupy Stonewall znajdujący się na tej samej ulicy co drink bar stowarzyszenia jest jego dopełnieniem i bratnim projektem.

Klub powstał w lipcu 2021 roku. Działając pięć dni w tygodniu tworzy bezpieczną przestrzeń dla imprezowiczów i scenę dla queerowych artystów i artystek, których spotkać tu można na każdym kroku. Na deskach Sceny BERLIN (poziom +1) podziwiać i oklaskiwać można drag queens, drag kings, osoby zajmujące się burleską, voguingiem i innymi związanymi z queerem sztukami. Dotychczas wystąpiło u nas blisko 160 performerów i performerek z kraju i zza granicy.

Poznan Lokum Stonewall

Duże LOKUM animuje też lokalną społeczność poprzez systematyczną organizację znanych i popularnych formatów takich jak KARAOKE, BINGO i PUB QUIZY.